BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / UNIVERSITY OF FINANCE AND MANAGEMENT IN BIALYSTOK-POLAND

ULUSLARARASI SEMPOZYUM-V

KÜRESEL KRİZ SONRASINDA EKONOMİNİN YENİDEN YAPILANMASI

INTERNATIONAL SYMPOSIUM-V

RESTRUCTURING THE ECONOMY AFTER THE GLOBAL CRISIS

TÜRKİYE’DEN BİLDİRİSİ KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

DUYURU:

1.      Sempozyuma bildiri sunması uygun görülenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2.      Aşağıda belirtilen gerekli düzeltmeler ilgili bildiri sahibi tarafından gerçekleştirilerek, 25 Ocak 2010 tarihine kadar symposium2010@balikesir.edu.tr adresine bildirilmelidir.

3.      Yazar ismi, unvan, Türkçe başlık ve İngilizce başlıkta her hangi bir yanlışlık söz konusu ise ilgili bildiri sahibi 25 Ocak 2010 tarihine kadar symposium2010@balikesir.edu.tr adresine bildirmelidir.

4.      Tam bildiri metnini göndermek için son tarih 22 Mart 2010’dur. Bu tarihe kadar tam bildiri metnini göndermeyenler sempozyum programından çıkarılacaktır.

5.      Sempozyum ödemeleri için son tarih 20 Nisan 2010’dur (Garanti Bankası Hesap No:  024-6298192).  Bu tarihe kadar Katılım Formunda belirtildiği biçimde ödemelerini yapmayanlar sempozyum programından çıkarılacaktır.

6.      Bildiri özeti gönderdiği halde ismi aşağıdaki listede yer almayan ve bildirisinin kabul edilip edilmediği konusunda her hangi bir bilgi kendisine ulaşmayan yazarlar durumu symposium2010@balikesir.edu.tr  adresine bildirmelidirler.

7.      Sempozyum ile ilgili gelişmeler http://symposium2010.balikesir.edu.tr adresinden izlenebilir.

8.      Sempozyuma yurtiçinden ve yurtdışından yoğun bir katılım gerçekleşmektedir. Halen bazı bildirilerin değerlendirilme süreci devam etmekte olup, katılımı uygun görülen bildiriler ayrıca duyurulacaktır.

9.      Tüm bildiri sahiplerine sempozyuma gösterdikleri ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

YAZARLAR

TÜRKÇE BAŞLIK

İNGİLİZCE BAŞLIK

YAPILMASI GEREKLİ DÜZELTMELER

ADEM ÜZÜMCÜ

MEHMET DİKKAYA

DENİZ ÖZYAKIŞIR

KÜRESEL KRİZ, KÜRESEL YOKSULLUK VE İŞSİZLİK SORUNU: SİSTEM İÇİ RESTORASYON YETERLİ Mİ?

GLOBAL CRISES, GLOBAL POVERTY AND UNEMPLOYMENT PROBLEMS: WILL INTRA-SYSTEMIC RESTORATION BE ENOUGH?

 

AFŞİN ŞAHİN

SİBEL CENGİZ

TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AN EMPIRICAL EVIDENCE OF THE CONSUMPTION FUNCTION FOR TURKEY

 

ARAŞ. GÖR.  CEM OKAN TUNCEL

FİNANSAL LİBERALİZASYON VE KÜRESEL KRİZİN YAPISAL NEDENLERİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN DERSLER

FINANCIAL LIBERALIZATION AND THE STRUCTURAL ROOTS OF THE GLOBAL CRISES: LESSONS FOR DEVELOPING COUNTRIES

 

ARAŞ. GÖR. AHMET BORA TARHAN

TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL SİYASET BAĞLAMINDAKRİZ VE YOKSULLAŞMA

CRISIS AND IMPOVERISHMENT WITHIN THE CONTEXT OF NEOLIBERAL POLICY IN TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ARAŞ. GÖR. BEKİR ELMAS

ÖĞR. GÖR. EMRE YAKUT

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNÜN ETKİNLİĞİNE KRİZLERİN ETKİLERİ: 1998- 2008 DÖNEMİ

THE EFFECTS OF CRISIS ON THE EFFICIENCY OF TURKISH MANUFACTURING SECTOR: THE 1998- 2008 PERIOD

 

ARAŞ. GÖR. EVREN İPEK

ARAŞ. GÖR. MİNE BİNİŞ

KÜRESEL KRİZİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT

 

ARAŞ. GÖR. GONCA YÜZBAŞI

ARAŞ. GÖR. REYHAN BAHAR

ARAŞ. GÖR. SAMİYE EKİM

KRİZ SONRASI İSTİHDAM SORUNLARI VE YAPILMASI GEREKLİ DÜZENLEMELER

EMPLOYMENT ISSUES AND NECESSARY ADJUSTMENTS AFTER THE CRISIS

 

ARAŞ. GÖR. GÖRKEM BAHTİYAR

2008 KRİZİ Mİ, YENİDEN DİRİLEN 2001 KRİZİ Mİ?

2008    GLOBAL CRISIS OR REVIVAL OF THE 2001 CRISIS?

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ARAŞ. GÖR. KERİM ESER AFŞAR

İKTİSADİ KRİZLER, FİNANSAL GENİŞLEME VE KEYNESYEN POLİTİKALAR

ECONOMIC CRISES, FINANCIAL EXPANSION AND KEYNESIAN POLICIES

 

ARAŞ. GÖR. MELTEM KARAATLI

ARAŞ. GÖR. MEHMET FATİH DEMİRAL

ESRA ZEYNEL

YUNUS PALA

2007 KÜRESEL KRİZİNİN ŞİRKETLERDE YARATTIĞI ETKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ (GÖLLER YÖRESİ ÖRNEĞİ)

THE EFFECTS OF GLOBAL CRISIS 2007 ON COMPANIES AND CRISIS MANAGEMENT(CASE STUDY OF THE REGION OF LAKES IN TURKEY)

 

ARAŞ. GÖR. ÖMER FARUK ALTUNÇ

AYŞE FEYZA ŞAHİNKUŞU

KÜRESEL KRİZ GÖLGESİNDE TÜRK TARIM SEKTÖRÜ

TURKISH AGRICULTURAL SECTOR IN THE SHADOW OF THE GLOBAL CRISES

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ARAŞ. GÖR. RECEP KILIÇ

ARAŞ. GÖR. A. GAMZE ÇİFTÇİ

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

A STUDY ON EXPLORING UNIVERSITY PERSONNEL’S PERCEPTIONS OF LEARNING-ORGANIZATION CULTURE: THE CASE OF BALIKESIR UNIVERSITY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ARAŞ. GÖR. RÜYA ATAKLI

ARAŞ. GÖR. FEYZA ARICA

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZ: TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASINA YANSIMALARI

2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS: ITS REFLECTIONS TO LABOR MARKET IN TURKEY

 

ARAŞ. GÖR. VOLKAN GÜRSEL

EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE REKABET POLİTİKASININ ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF COMPETITION POLICY IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ARAŞ. GÖR. ZÜLKÜF AYRANGÖL

ARAŞ. GÖR. BURHAN KABADAYI

KÜRESEL KRİZDE AHLAKİ SORUNLAR

ETHICS PROBLEMS AT GLOBAL CRISIS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ASLI GÜNAY

YRD. DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ

 

 

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BAŞLIKLARIN GÖNDERİLMESİ, ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ASLI ÖNAY AKÇAY

ARAŞ. GÖR. OZAN UÇUK

ÜLKE RİSKİNİN FİNANSAL BELİRLEYENLERİ: MAKROFİNANSAL RİSK YAKLAŞIM

 

İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

CANER ÖZDURAK

 

NEW DIMENSIONS IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

ANAHTAR KELİME VE TÜRKÇE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

CANSIN ARSLAN

KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND THE DEVELOPING WORLD

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ VE VARSA UNVAN VE KURM ADININ EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DİLEK TEKER

ÖZLEM TAŞSEVEN

 

THE DETERMINANTS OF THE INTEREST RATE MARGINS ON TURKISH BANKING SECTOR

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ VE BİLDİRİNİN TÜRKÇE BAŞLIĞININ DA EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. M. DURSUN KAYA

ÖĞR. GÖR. BETÜL ÇUBUKÇU

ARAŞ. GÖR. DİLŞAD GÜZEL

YRD. DOÇ. A. SAMET HAŞILOĞLU

ÖĞR. GÖR. M. FATİH DEMİRTAŞ

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ ÖNCESİ YAŞANAN KRİZ DÖNEMİNDE ILICA ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARININ MESLEKİ STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF ILICA SUGAR FACTORY WORKERS’ OCCUPATIONAL STRESS LEVEL IN THE DEPRESSION PERIOD WHICH HAPPENED PRIOR TO THE PROCESS OF PRIVATIZATION

 

DOÇ. DR. ERDAL DEMİRHAN

YRD. DOÇ. DR. BÜLENT ALTAY

YRD. DOÇ. DR. AHMET İNKAYA

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU İLE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

ECONOMETRIC ANALISYS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REAL EXCHANGE RATE AND MACRO-ECONOMIC VARIABLES IN TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. A. BARAN DURAL

ARAŞ. GÖR. EMRE AKÇAGÜNDÜZ

KÜRESEL KRİZ KARŞISINDA ULUS-DEVLET VE SOSYAL ÇATIŞKI

NATION-STATES AND SOCIAL CONFLICT IN TERMS OF GLOBAL DEPRESSION

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. A. NİYAZİ ÖZKER

TÜRKİYE’DE KÜRESEL KRİZ SONRASI KAMU BÜTÇESİ PERFORMANSI VE MALİ POLİTİKALAR

THE FISCAL POLICIES AND PUBLIC BUDGET’S PERFORMENCE IN TURKEY AFTER THE GLOBAL CRISIS

 

DOÇ. DR. CÜNEYT YENAL KESBİÇ

DOÇ. DR. ERCAN BALDEMİR

ARAŞ. GÖR. MUSTAFA İNCİ

DIŞSALLIKLARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İÇSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEORİK YAKLAŞIMLAR-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: YATAĞAN TERMİK SANTRALİ ANALİZİ

THE EFFECTS OF EXTERNALITIES ON ECONOMY AND THEORETICAL APPROACHES OF INTERNALIZING EXTERNALITIES-RESOLUTION ADVISORIES: ANALYZES OF YATAĞAN THERMAL POWER PLANT

 

DOÇ. DR. ÇİĞDEM AKIN

TÜRKİYE’DEKİ BORSA VE KONUT SERVETİNDEKİ DALGALANMALAR VE TÜKETİM DAVRANIŞI

STOCK MARKET FLUCTUATIONS, HOUSING WEALTH AND CONSUMPTION BEHAVIOUR IN TURKEY

 

DOÇ. DR. ERCAN YILMAZ

 

BEYOND THE FINANCIAL CRISIS: POSSIBLE SCENARIOS FOR THE FUTURE

TÜRKÇE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. HÜSEYİN ERKUL

ARAŞ. GÖR. IŞIL ARPACI

KÜRESEL KRİZLER TÜRKİYE’NİN KÜRESEL SİSTEME EKLEMLENMESİNİN BİR ARACI MIDIR?

ARE GLOBAL CRISES A TOOL FOR TURKEY TO BE ACCRETED IN GLOBAL SYSTEM?

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. JALE SÖZER ORAN

KÜRESEL ÇEŞİTLENDİRME OLANAKLARI: KRİZDEN SONRA NE DEĞİŞTİ?

GLOBAL DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES: WHAT HAS CHANGED AFTER THE CRISIS?

 

DOÇ. DR. M. FAYSAL GÖKALP

ARAŞ. GÖR. GONCA AKGÜN

KÜRESEL EKONOMİYE KATILIM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ÜRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI: DİKEY UZMANLAŞMA

THE INTERNATIONALISATION OF PRODUCTION IN TURKEY DURING THE PROCESS OF INTEGRATION WITH THE GLOBAL ECONOMY: VERTICAL SPECIALIZATION

 

DOÇ. DR. M. FAYSAL GÖKALP

ARAŞ. GÖR. GONCA AKGÜN

SERBEST TİCARET, KRİZ VE İSTİHDAM

FREE TRADE, CRISIS AND EMPLOYMENT

 

DOÇ. DR. NADİR EROĞLU

ÖĞR. GÖR. DR. İLHAN EROĞLU

KÜRESEL KRİZ VE BİR PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN ROLÜ

THE GLOBAL CRISIS AND THE ROLE OF INFLATION TARGETTING AS A MONETARY POLICY STRATEGY

ÖZETİN 200 KELİMEYE İNDİRILMESİ, ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. NEVİN YÖRÜK

KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI İSTİHDAM PİYASASI VE ÖNLEMLER

 

 

DOÇ. DR. NISFET UZAY

ARAŞ. GÖR. FİGEN TOMBAK

FİNANSAL KRİZLERİN DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF FINANCIAL CRISES ON INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. OKTAY ÖKSÜZLER

ARAŞ. GÖR. ERDOĞAN TEYYARE

KÜRESEL EKONOMİK  KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ALINAN ÖNLEM PAKETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

ANAHTAR KELİME  VE İNGİLİZCE BAŞLIK EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

DOÇ. DR. ÖZCAN KARAHAN

 

 

SUSTANIABILITY OF CAPITAL INFLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES IN THE FREE CAPITAL MOVEMENT WORLD

ANAHTAR KELİME, TÜRKÇE BAŞLIK VE TÜRKÇE ÖZETİN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. RER. POL. RIZA ARSLAN

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ:2008–2009 EKONOMİK MALİ KRİZİ ÖNLEYEBİLİR MİY Dİ?

SOCIAL MARKET ECONOMY: COULD IT AVOID 2008–2009 FINANCIAL CRISIS?

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. SEFER ŞENER

YRD. DOÇ. DR. SERDAR KURT,

ARAŞ. GÖR. MESUT SAVRUL

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAM, YATIRIM VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

EFFECTS OF THE GLOBAL CRISIS ON EMPLOYMENT, INVESTMENTS AND ECONOMIC GROWTH

 

DOÇ. DR. SÜREYYA YILDIRIM

2008 YILI KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN TÜRK REEL EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON TURKEY REAL ECONOMY AND SUGGESTIONS ON ITS SOLUTION

 

DOÇ. DR. SÜREYYA YILDIRIM

ÖĞR. GÖR. DR. ÜMİT ALNIAÇIK

ÖĞR. GÖR. VOLKAN ÖZBEK

ÖĞR. GÖR. FATİH KOÇ

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIĞI PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ

(IDENTIFYING OLIVE OIL PRODUCER COMPANIES’ MARKETING RELATED PROBLEMS DURING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS: THE EXAMPLE OF EDREMIT BAY)

 

DOÇ. DR. ŞEREF KALAYCI

ARAŞ. GÖR. İBRAHİM YAŞAR GÖK,

ARAŞ. GÖR. GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR

VADELİ PİYASALARDA GETİRİ VOLATİLİTESİ, PİYASA DERİNLİĞİ VE İŞLEM HACMİ ETKİLEŞİMİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ARAŞTIRMASI

THE INTERACTION BETWEEN RETURN VOLATILITY, MARKET DEPTH AND TRADING VOLUME IN FUTURES MARKETS: AN EXAMINATION ON TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DOÇ. DR. TUNCER ASUNAKUTLU

ARAŞ. GÖR. TEZCAN KAŞMER

ARAŞ. GÖR. FUNDA KAYA

KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞGÜCÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK BİR STRATEJİ: OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT: A STRATEGY FOR THE RECONSTRUCTION OF WORK FORCE DURING CRISIS PERIODS

 

DOÇ. DR. YUSUF KARAKILÇIK

DOÇ. DR. LEVENT GÖKDEMİR

21. YÜZYILDA SUYUN EKONOMİ POLİTİĞİ VE KÜRESEL SU ŞİRKETLERİNİN “KÜRESEL EKONOMİK KRİZ”İ FIRSATA DÖNÜŞTÜRME OLANAKLARI

POLITICS OF WATER ECONOMY IN THE 21ST CENTURY AND FACILITIES FOR GLOBAL WATER COMPANIES TO TURN “GLOBAL ECONOMIC CRISES” INTO OPPORTUNITY

 

DOÇ. DR. YUSUF KARAKILÇIK

ARAŞ. GÖR. C. EMEK SARIGÜL

KÜRESEL KRİZİN BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MALATYA BELEDİYESİ İKTİSADİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

THE EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON MUNICIPALITY ECONOMIC ENTERPRISES: THE CASE OF MALATYA MUNICIPALITY ECONOMIC ENTERPRISES

 

DOÇ. DR. YUSUF KARAKILÇIK

DR. ŞÜKRÜ İNAN

ARAŞ. GÖR. C. EMEK SARIGÜL

KÜRESEL KRİZİN YERELE ETKİLERİ: YEREL YÖNETİMLERİN KÜRESEL KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRME OLANAKLARI

LOCAL EFFECTS OF GLOBAL CRISIS: LOCAL GOVERNMENTS’ POSSIBLE ACTS FOR TRANSFORMING GLOBAL CRISIS INTO LOCAL SUCCESS

 

DR. BORA SELÇUK

DR. NACİ YILMAZ

KÜRESEL KRİZ SONRASINDA KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMDE YAPISAL DÖNÜŞÜMLER

THE STRUCTURAL CHANGES IN GLOBAL FINANCIAL SYSTEM AFTER THE GLOBAL CRISIS

 

DR. CELALİ YILMAZ

KRİZE KÖKLÜ ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TEK DÜNYA PARASI

 

İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DR. ERK HACIHASANOĞLU

DOÇ. DR. UĞUR SOYTAŞ

TEZGAH ÜSTÜ PİYASALARIN KÜRESEL KRİZİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ VE FİNANSAL MİMARİ AÇISINDAN ÖNEMİ

THE ROLE OF OVER-THE-COUNTER MARKETS IN GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND THEIR IMPORTANCE FOR FINANCIAL ARCHITECTURE

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

DR. ESRA GÜLER ÇOKÜNLÜ

2007/08 KÜRESEL KRİZİN BİR ÇÖZÜMLEMESİ VE YERLEŞİK İKTİSAT PARADİGMASINDA YENİ ARAYIŞLAR

AN ANALYSIS OF THE 2007/08 GLOBAL CRISIS AND NEW QUESTS IN THE PARADIGM OF MAINSTREAM ECONOMICS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

FATİH KONUR

KEMAL ÇAKICI

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

THE IMPACT OF GLOBAL CRISIS ON EMPLOYMENT: THE CURRENT SITUATION IN TURKEY AND RECOMMENDATIONS FOR SOLUTION

 

FİLİZ ERATAŞ

DİDEM ÖZTEKİN

DIŞ BORÇLANMA, CARİ AÇIK VE BÜYÜME EKSENİNDE KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

THE EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON THE AXIS OF EXTERNAL DEBTS, CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND GROWTH: AN ANALYSIS FOR TURKEY

 

HALİL GÜNER

KRİZİN TCK KAPSAMINDA BAZI SUÇLARLA İCRA TAKİPLERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF CRISIS ON SOME CRIMES AND EXECUTIONS

 

İBRAHİM ARSLAN

CUMA BOZKURT

YER ALTI EKONOMİLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMESİ

AN ASSESSMENT OF UNDERGROUND ECONOMICS IN TERMS OF TURKEY

 

İSMAİL CEM ÖZKURT

IMF'IN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

İNGİLİZCE BAŞLIK EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

LEVENT KORAP

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÇEVRİMSEL BİR ÇÖZÜMLEMESİ: YENİ GELİR SERİSİNDEN BULGULAR

A CYCLICAL ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY: EVIDENCE FROM NEW INCOME SERIES

 

NİLGÜN ACAR BALAYLAR

AYLİN ABUK DUYGULU

REEL DÖVİZ KURU VE İSTİHDAM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REAL EXCHANGE RATES AND EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. ATİYE AYNALI

 

KÜRESEL KRİZİN PİYASALARA ETKİSİ VE FİNANSAL YENİDEN YAPILANMA

THE EFFECT OF GLOBAL CRISIS ON MARKET AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. DR. AYDANUR GACENER ATIŞ

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE’DE EKONOMİK KARAR BİRİMLERİNİN PORTFÖY TERCİHLERİNE YANSIMALARI

THE REFLECTION OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON PORTFOLIO PREFERENCES OF DECISION MAKERS IN TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. DR. M. OZAN BAŞKOL

IMF: ULUSLARARASI SON BORÇ VERME MERCİİ OLABİLİR Mİ?

CAN THE IMF BE AN INTERNATIONAL LENDER OF LAST RESORT?

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. DR. METİN ÖZDEMİR

UZLAŞMADAN AYRILIĞA: KÜRESEL FİNANSAL KRİZ MAKRO İKTİSADIN KRİZİ (Mİ)?

FROM CONVERGENCE TO DIVERGENCE: IS CURRENT CRISIS, CRISIS FOR MACROECONOMICS?

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZER ARABACI

ÖĞR. GÖR. DR. RABİHAN YÜKSEL ARABACI

GENİŞLETİCİ MALİ KISITLAMALAR VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPANSIONARY FISCAL CONTRACTIONS AND CAPACITY UTILIZATION RATES: TURKEY CASE

 

ÖĞR. GÖR. DR. SERKAN ÇİÇEK

YRD. DOÇ. DR. SİNAN ALÇIN

PARA POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIM ÖNERİSİ: ESNEK ENFLASYON HEDEFLEMESİ

 

ANAHTAR KELİME, İNGİLİZCE ÖZET VE İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. DR. TAHA BAHADIR SARAÇ

SEKTÖREL ANLAMDAKİ EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM HACMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF INDUSTRY SPECIFIC ECONOMIC GROWTH ON EMPLOYMENT: TURKEY CASE

 

ÖĞR. GÖR. ELİF MERYEM YURDAKUL

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZDEMİR

ÖĞR. GÖR. YUSUF ZİYA ŞİPAL

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REGÜLASYON POLİTİKALARININ ÖNEMİ

IMPORTANCE OF BANKING SECTOR IN TURKEY OF REGULATION POLICY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ

ÖĞR. GÖR. NEZİHE TÜFEKCİ

KRİZLERİN EKONOMİYE VE İŞLETME DÜNYASINA ETKİLERİ: BİREYLER TARAFINDAN ALGILANMASI VE ANLAMLANDIRILMASI

 

ANAHTAR KELİME, İNGİLİZCE ÖZET VE İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞR. GÖR. SELÇUK DURANLAR

ÜLKEMİZDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İÇİNDE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ROLÜ, KRİZİN YANSIMALARI

ACT OF TRANSPORTATION SECTOR IN DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS IN OUR COUNTRY, INCIDENCE OF FINANCIAL CRISIS

 

ÖĞR. GÖR. SİNAN AYTEKİN

ARAŞ. GÖR. A. GAMZE ÇİFTÇİ AYTEKİN

TÜRKİYE’DE SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTUYLA SAĞLIK HARCAMALARI VE FİNANSMANI

HEALTH CARE EXPENDITURES AND FINANCE WITH SOCIAL AND ECONOMICAL DIMENSION IN TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖZGÜR BALMUMCU

SİBEL CENGİZ

KRİZ DÖNEMLERİNDE SEKTÖRLER ARASI EMEK HAREKETLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

LABOR MOBILITY BETWEEN SECTORS DURING CRISIS: THE CASE OF TURKEY

 

PROF. DR. ALİ YILMAZ GÜNDÜZ

2008 KRİZİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ: KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ SONRASI MALATYA KAYISI İHRACATI VE GELİR ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF CRISIS OF 2008 ON AGRICULTURAL SECTOR: BEFORE AND AFTER CRISIS MALATYA APRICOT AND EXPORT REVENUE CASE STUDY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROF. DR. BEDRİYE TUNÇSİPER

GÖKHAN DİKİLİ

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS, CRISIS MANAGEMENT IN ENTERPRISES AND  BALIKESIR PROVINCE CASE  SAMPLE

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROF. DR. CEMİL ERTUĞRUL

ARAŞ. GÖR. EVREN İPEK

ARAŞ. GÖR. OLCAY ÇOLAK

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON TURKISH ECONOMY

 

PROF. DR. CEMİL ERTUĞRUL

ARŞ. GÖR. OLCAY ÇOLAK

ARŞ. GÖR. ERDOĞAN TEYYARE

FİNANSAL KRİZİ ÖNLEMEDE AVRUPA UYUM POLİTİKASININ ROLÜ

THE ROLE OF EUROPEAN COHESION POLICY ON PREVENTING THE FINANCIAL CRISIS

 

PROF. DR. HALİL SEYİDOĞLU

DOÇ. DR. GALİP ALTINAY

KÜRESEL MALİ KRİZ VE TÜRKİYE

 

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ, İNGİLİZCE BAŞLIK VE İNGİLİZCE ÖZETİN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROF. DR. HÜSEYİN KARAKAYALI

ARAŞ. GÖR. FERHAN SAYIN

ÖNCÜ GÖSTERGELER YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE’DE 2008 KRİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INVESTIGATION OF 2008 CRISIS IN TURKEY BY USING LEADING INDICATORS APPROACH

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROF. DR. HÜSEYİN KARAKAYALI

YRD. DOÇ. DR. İLKAY DİLBER

YRD. DOÇ. DR. C. ERDEM HEPAKTAN

ARAŞ. GÖR. FERHAN SAYIN

KRİZ SONRASI İSTİHDAM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

EMPLOYMENT PROBLEMS AND REMEDIES IN A POST-CRISIS SETTING

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROF. DR. RAHMİ YAMAK

YRD. DOÇ. DR. FERHAT TOPBAŞ

İŞGÜCÜNE KATILIMI BELIRLEYEN FAKTÖRLER: NESTED LOGIT MODEL ANALIZI

THE DETERMINANATS OF LABOUR FORCE PARTICIPATION: AN ANALYSIS NESTED LOGIT MODELS

 

PROF. DR. RECEP KÖK

DİDEM ÖZTEKİN

FİLİZ ERATAŞ

KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ETKİNLİK ANALİZİ

THE EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON THE TURKISH BANKING SECTOR: AN EFFICIENCY ANALYSIS WITH DEA

 

PROF. DR. ZEKAİ ÖZDEMİR

YRD. DOÇ. DR. ERŞAN SEVER

YRD. DOÇ. DR. MURAT DEMİR

GLOBAL FİNASAL KRİZ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİNDE BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND A RESEARCH ON THE SUSTAINABILITY OF THE DEBTS IN THE EXAMPLE OF DEVELOPING COUNTRIES

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROF.DR. MEHMET BULUT

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN ANLAM VE NİTELİĞİ

 

AKADEMİK UNVAN VE ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

SABAN CELIK

ELA COLPAN NART

PROF. DR. UTKU UTKULU

YRD. DOÇ. DR. HAKAN KAHYAOGLU

KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜĞE ÜLKE BORÇU RİSKİ YAKLAŞIMI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DEBT SOVEREIGN RISK APPROACH TO CONTINGENT CLAIMS: AN APPLICATION ON TURKEY

 

SAEİD HAJİ HASSANİ ASL

FİNANSAL KRİZİN İSTİHDAM ÜZERİNDE ETKİLERİ: SEKTÖREL DEĞİŞİM

THE EFFECTS OF FINANCIAL CRISIS ON DEPLOY: SECTORIC CHANGE

 

SANEM BERKÜN

ORHAN ŞEVKİ YİĞİTBAŞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, KENDİNİ ÇALIŞMA HAYATINA NE KADAR HAZIR BULUYOR? : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 

ANAHTAR KELİME, İNGİLİZCE ÖZET VE İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

SELİN TEMEL

ÖMER KARA

CEM KILIÇ

DEĞİŞEN FİNANSAL KONJONKTÜR İÇİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ

THE DETERMINANTS OF COMMISSION AND FEE INCOME OF TURKISH BANKING SECTOR WITH THE CHANGING FINANCIAL CONJUNCTURE

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

TUNCAY ÇELİK

YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: YERLİ YABANCI BANKALAR KARŞILAŞTIRMASI

EFFICIENCY IN TURKISH BANKING SECTOR AFTER THE RESTRUCTURING: DOMESTIC-FOREIGN BANKS COMPARISIONS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ, VARSA UNVAN VEYA KURUM ADININ EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YENER COŞKUN

YAPILANDIRILMIŞ FİNANS VE KÜRESEL FİNANSAL KRİZ

 

İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DÇ. DR. HAKAN KAHYAOĞLU

PROF. DR. UTKU UTKULU

ULUSLARARASI FİNANSAL KRİZ SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ: AMPİRİK BİR YAKLAŞIM

THE SUSTAINABILITY OF FOREIGN CURRENCY DEBTS WITHIN THE PERIOD OF INTERNATIONAL FINANCIAL CRISIS: AN EMPIRICAL APPROACH

 

YRD. DOÇ. DR. KAMİL ORHAN

EKONOMİK KRİZLERİN BİREYDE YARATTIĞI STRES VE TÜKENMİŞLİK ETKİSİ: ALGILANAN KRİZ GERÇEKTİR

STRESS AND BURNOUT EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS: PERCEIVED CRISIS IS ACTUAL

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. AHMET AYDIN

TÜRKİYE’NİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) İLE DIŞ TİCARETİNİN, ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET VE UYARLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF TURKEY-UNITED STATES OF AMERICA (USA) FOREIGN TRADE IN TERMS OF INTRA INDUSTRY TRADE (IIT) AND REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGES (RCA)

 

YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRKİYE’NİN İHRACATI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON TURKEY'S EXPORT

 

YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN

FİLİZ NALBANT

KÜRESELLEŞMENİN 2008 FİNANSAL KRİZİ ÜZERİNE ETKİLERİ

 

İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. ALİ SOYLU

KÜRESEL KRİZDEN ÇIKIŞTA “YALIN 6 SİGMA” YAKLAŞIMI VE İŞLETMELER İÇİN VAAT ETTİKLERİ

OUTPUT OF THE GLOBAL CRISIS ‘LEAN 6 SIGMA’ A PROMISING FOR APPROACHMENT AND BUSINESS

 

YRD. DOÇ. DR. AZİZ BOSTAN

ÖĞR. GÖR. DR. SERAP ÜRÜT KELLECİ

GLOBAL KRİZİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 

İNGİLİZCE BAŞLIĞIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. BURHAN AYDEMİR

KRİZ SONRASI İSTİHDAM SORUNLARI VE YAPILMASI GEREKLİ DÜZENLEMELER

EMPLOYMENT PROBLEMS AFTER THE CRISIS AND REQUIRED ARRANGEMENTS

 

YRD. DOÇ. DR. C. ERDEM HEPAKTAN

2008 EKONOMİK KRİZİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNE YANSIMALARI

THE REFLECTION OF THE 2008 ECONOMIC CRISIS TO THE EXTERIOR TRADE OF TURKEY

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN

YRD. DOÇ. DR. AYŞE GÜL BÖLÜKBAŞI

KRİZ SONRASI KÜRESEL DENGESİZLİKLER IŞIĞINDA KREDİ TEMERRÜT TAKASI VOLATİLİTESİNİN MODELLENMESİ

THE MODELLING OF CREDIT DEFAULT SWAPS VOLATILITY IN THE LIGHT OF GLOBAL INSTABILITY AFTER THE CRISES

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN ÖZKAN

 

ETKİ VE TEPKİ: KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE ULUSLARARASI FİNANS SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

ACTION AND REACTION: GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND THE RESTRUCTURING OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM

 

YRD. DOÇ. DR. GÜLSEN SERAP ÇEKEROL

YRD. DOÇ. DR. NİYAZİ KURNAZ

 

KÜRESEL KRIZ EKSENINDE LOJISTIK SEKTÖRÜ VE REKABET ANALIZI

LOGISTICS SECTOR IN GLOBAL CRISIS AND COMPETITION ANALYSIS

 

YRD. DOÇ. DR. HAKAN ÇELİKKOL

ARAŞ. GÖR. NİLÜFER DALKILIÇ

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SOLVENCY-II SİSTEMİ VE TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

RESTRUCTURING OF INSURANCE COMPANIES IN THE LIGHT OF SOLVENCY-II SYSTEM AND ITS IMPACTS ON THE TURKISH INSURANCE SECTOR

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. HARUN ÖZTÜRKLER

ARAŞ. GÖR. HAYRETTİN KESGİNGÖZ

ÖĞR. GÖR. YUSUF BOZGEYİK

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE EMEKLİLİK

ECONOMIC CRISES AND RETIREMENT IN TURKEY

 

YRD. DOÇ. DR. HATİCE YURTSEVER

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN AŞILMASINDA VERGİ POLİTİKALARININ ROLÜ

THE ROLE OF TAX POLICIES IN CONQUERING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. HATİCE YURTSEVER

BUĞRA ÖZER

ERGUN KAYA

KÜRESELEKONOMİK KRİZ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

EVALUATION OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS

 

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL CAN

 

EURO/DOLAR PARİTESİ FİNANSAL KRİZLER İÇİN ÖNCÜ GÖSTERGE OLABİLİR Mİ?

CAN EURO/DOLLAR PARITY BE A LEADING INDICATOR OF FINANCIAL CRISES?

 

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL KÜÇÜKAKSOY

RESESYONA KARŞI DIŞ TİCARET POLİTİKALARININ YENİ YAPISI

NEW STRUCTURE OF FOREIGN TRADE POLICIES AGAINST RECESSION

 

YRD. DOÇ. DR. KADİR KARAGÖZ

DEVALÜASYONLARIN KISA VE UZUN DÖNEMLİ ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

EFFECTIVENESS OF DEVALUATIONS IN SHORT AND LONG-RUN: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY

 

YRD. DOÇ. DR. KAMİL GÜNGÖR

GLOBAL FİNANSAL KRİZİN VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON TAX REVENUES

 

YRD. DOÇ. DR. M. EMİN AKKILIÇ

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA GÜNALAN

EKONOMİK KRİZLERDE FARKLILAŞTIRILMIŞ PAZARLAMA STRATEJİSİNİN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIATED MARKETING STRATEGY IN ECONOMIC CRISIS

 

YRD. DOÇ. DR. M. KUTLUĞHAN SAVAŞ ÖKTE

YENİ BİR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİ İHTİYACI

THE NEED FOR A NEW FINANCIAL STABILITY FRAMEWORK

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. MEHMET EMİN ERÇAKAR

KÜRESEL KRİZ ÖNCESİ VE SONRASINDA TARIM KESİMİNE BAKIŞ

A GLANCE TO AGRICULTURAL SECTOR BEFORE AND AFTER GLOBAL CRISIS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. MESERRET NALÇAKAN

TÜRKİYE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ AB ORTAK TAŞIMACILIK POLİTİKALARINA UYUMU VE UYUM SORUNLARI

HARMONIZATION AND HARMONIZATION ISSUES WITH EU COMMON TRANSPORT POLICIES OF TURKISH RAILWAY TRANSPORT

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

YRD. DOÇ. DR. METEHAN YILGÖR

DR. ARŞ. GÖR. SUNA KORKMAZ

2001 EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE’DE BÜYÜME VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS IN 2001 ON GROWTH AND EMPLOYMENT IN TURKEY

 

YRD. DOÇ. DR. MUAMMER SARIKAYA

YRD. DOÇ. DR. MELTEM ERDOĞAN

PİYASA BAŞARISIZLIKLARININ YARATTIĞI GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİ MODELİ: SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL EKONOMİ

THE MODEL OF ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMICS CREATED BY MARKET FAILURE: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCAIL ECONOMICS

 

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA YÜCEL

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA, KRİZLERE KARŞI HAZIR OLMAK VE KRİZLERİ ÖNLEMEK İÇİN DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNİN ÖNEMİ

IN GLOBAL COMPETITIVE ENVIRONMENT, READY TO BE AGAINST CRISIS AND THE IMPORTANCE OF REENGINEERING TO PREVENT CRISIS

ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. NİYAZİ KURNAZ

ARAŞ. GÖR. EMİN ZEYTİNOĞLU

ARAŞ. GÖR. NİLÜFER DALKILIÇ

KRİZ ORTAMINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN ANALYSIS OF FINANCIAL STRUCTURES OF INSURANCE COMPANIES IN CRISIS ENVIRONMENT

 

YRD. DOÇ. DR. ÖMER L. MET

İŞLETMELERDE KRİZLERE KARŞI YENİ BİR İŞ MODELİ OLARAK  “İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ” VE BS 25999 STANDARTLARININ UYGULANMASI

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF STANDARDS  BS 25999 AS A NEW BUSINESS MODEL AGAINST CRISIS IN ETERPRISES

ÖZETİN 200 KELİMEYE İNDİRİLMESİ VE ANAHTAR KELİME EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN ARSLAN

ARAŞ. GÖR. MEHTAP KARAKOÇ

ARAŞ. GÖR. ERHAN GENÇ

İŞLETMELERİN KRİZ DÖNEMLERİNDE STRATEJİ BELİRLEME SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE UŞAK İLİ ÖRNEĞİ

THE PROCESS OF BUSINESS ASSIGNING STRATEGY ON DURING PERIOD CRISES AND AFFECT FACTORS: A SAMPLE UŞAK COUNTY

ANAHTAR KELİMELRDE EN AZ EN ÇOK İFADESİNİN ÇIKARILMASI.

YRD. DOÇ. DR. SABRİYE ÇELİK UĞUZ

YRD. DOÇ. DR. FERHAT TOPBAŞ

TURİZM TALEBİNİN EKONOMETRİK OLARAK MODELLENMESİ:  1986-2008 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ECONOMETRIC MODELING OF TOURISM DEMAND: CASE OF TURKEY FOR THE PERIOD 1986-2008

 

YRD. DOÇ. DR. SERAP FIRAT

EKONOMİK KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYEDEKİ YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVLERİNE İLİŞKİN SAPTAMALAR

ANALYSIS ON THE FUNCTIONS OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN TURKEY WITHIN THE ECONOMIC CRISIS PERIOD

 

YRD. DOÇ. DR. SEVAL MUTLU ÇAMOĞLU

ARAŞ. GÖR. GÖNÜL YÜCE

ARAŞ. GÖR. MERTER AKINCI

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE TÜRKİYE:  MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN KÜMELEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND TURKEY: ANALYSIS OF MACRO ECONOMIC INDICATORS WITH CLUSTER METHOD

 

YRD. DOÇ. DR. SEVİM AKDEMİR

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE İHRACATA ETKİSİ

THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON TURKISH ECONOMY AND EXPORT

 

YRD. DOÇ. DR. ŞENOL YAPRAK

EKONOMİK KRİZİN TÜRK ÇALIŞMA YAŞAMINA YANSIMALARI

THE REFLECTIONS OF ECONOMIC CRISIS TO WORKING LIFE OF TURKEY

 

YRD. DOÇ. DR. YAVUZ SOYKAN

YRD. DOÇ. DR. NİYAZİ KURNAZ

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KAYIK

EKONOMİK KRİZİN DIŞ TİCARET ÖDEME ŞEKİLLERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF ECONOMIC CRISIS ON FORMS OF PAYMENT